Een Lange Leegte

Over Maatschappelijk Onbehagen, Politieke Competentie
en het Plannen van een Toekomst

 

Wat zijn de uitingen en de oorzaken van het sociale en politieke onbehagen in onze westerse democratieŽn? Wat zijn de politieke mogelijkheden om dit onbehagen te verminderen? Wat zijn de kernwaarden van onze samenleving, welke krachten en ideeŽn vormen hiervoor een bedreiging en hoe kunnen deze worden bestreden?

 

Ter beantwoording van deze vragen komen in dit boek diverse samenhangende onderwerpen aan bod. Hans Blokland gaat in op de leegte van tegenwoordige verkiezingen en van degenen Ė politici, campagnestrategen, journalisten en opiniepeilers Ė die hierin participeren. Hij analyseert de kwaliteit van de democratische besluitvorming over de oorlog in Irak en onderzoekt wegen om de kwaliteit van de democratie te verhogen. Hij hekelt de politieke tijdgeest waarin cultuurpolitieke idealen goeddeels zijn opgegeven en waarin bijgevolg een toekomstbeeld ontbreekt, dat burgers zou kunnen motiveren tot gezamenlijk politiek handelen. Hij wijst op de bureaucratisering en de vermarkting van steeds meer maatschappelijke sferen en de wijdverbreide gevoelens van dwang en malaise die deze processen veroorzaken. Zo komen in een meer en meer door marktwaarden beheerste cultuur juist die zaken in het gedrang, die bijdragen aan het persoonlijk welbevinden. Hij behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de economische markt en wijst op de gevolgen voor maatschappij en democratie van de verzelfstandiging en privatisering van overheidsinstellingen. Aan bod komen de mogelijkheden en de wenselijkheden van alternatieve wijzen om menselijk gedrag te coŲrdineren en te sturen. Geanalyseerd worden de maatschappelijke voorwaarden en de normatieve criteria van een democratische samenleving. En Blokland betoogt dat het ethisch en politiek pluralisme kernwaarden vormen van de westerse beschaving, waarden die telkens opnieuw verdedigd zullen moeten worden tegen zowel relativisme en onverschilligheid, als tegen absolutisme en extremisme.

 

Boekomslag

Motto

Inhoudsopgave

Inleiding

Register