Publiek Gezocht:

Essays over cultuur, markt en politiek

 

 

Sinds de jaren tachtig is de Nederlandse samenleving in de ban van het marktlibe­ralisme en wordt het publieke debat beheerst door begrip­pen als individuali­se­ring, privatise­ring, decentralise­ring, deregu­lering en flexibilisering. De laatste tijd komen de tekortko­mingen van dit denken echter steeds meer aan het licht. Deze tekortkomingen openba­ren zich op vele terreinen, maar doen zich in het bijzonder gevoelen in het brede domein van de cultuur­politiek. Tot dit domein behoren niet louter de kunsten en de letteren, maar ook zaken als de verdeling en de invul­ling van de arbeid en de vrije tijd. In deze bundel wordt een krachtig pleidooi gehouden voor al die waarden die steeds meer in de verdruk­king komen in een door het markt­denken beheerste cultuur. Blokland komt op voor die publie­ke zaken die louter via politiek hande­len en niet via de markt kunnen wor­den veiligge­steld.

 

Motto

Inhoudsopgave

Inleiding

Hoofdstuk 4: De opkomst van het marktdenken binnen de wereld der bibliotheken

Hoofdstuk 6 Publiek gezocht: de politieke legitimiteit van kunstsubsidies

Hoofdstuk 8: De onvermijdelijkheid en continuiteit van politiek en politieke beginselen

Namenregister