Hans Blokland studeerde sociale en politieke wetenschappen en promoveerde (summa cum laude) in de sociale en politieke filosofie. Hij werkte voor de Stafdirectie Cultuurbeleid van het Ministerie van Cultuur (WVC) en voor het Sociaal en Cultureel Planbureau; hij was fellow van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen; en hij was, onder andere, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (sociologie, kunst- en cultuurwetenschappen, en bedrijfskunde). Tevens was hij gastonderzoeker aan Yale University, Department of Political Science (1998 – 2005) en aan Manchester University, Department of History and Political Science (1998).

Tussen 2009 en 2015 was Hans Blokland professor in de sociale en politieke wetenschappen aan de Berlin Graduate School for Social Sciences en het Institut für Sozialwissenschaften van de Humboldt-Universität zu Berlin. Van maart 2012 tot maart 2013 hield hij daarnaast de Corelio-leerstoel “Media en Democratie” van de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. In 2013 werd hij voorts benoemd op de Alfred Grosser-Lehrstuhl van de SciencesPo in Frankrijk.

In 2014 stichtte Hans Blokland de maatschappelijke onderneming Social Science Works (zie: Social Science Works). SSW richt zich op het versterken van de maatschappelijke relevantie van de sociale wetenschappen en op het vergroten van de inhoudelijke en de democratische kwaliteit van de publieke besluitvorming. Hiertoe proberen we bruikbare kennis te ontwikkelen en toe te passen. De aandachtsgebieden van SSW zijn democratie, participatie, integratie, populisme en radicalisering. SSW tracht integratie en participatie te bevorderen, en populisme en radicalisering tegen te gaan. Wij proberen nieuwe manieren van betekenisvolle burgerparticipatie te ontwikkelen alsmede nieuwe strategieën om burgerlijke en politieke competenties te versterken.

Centrale thema’s in Bloklands werk zijn de begrippen vrijheid, autonomie, en macht; cultuurpolitiek en cultuurbeleid; democratie theorie en democratische participatie (burgerschap, deliberatie, sociaal kapitaal, belangengroepen); ethisch en politiek pluralisme; het proces van maatschappelijke modernisering (rationalisering, individualisering, differentiëring); de verbreiding, de mogelijkheden en de beperkingen van markt en bureaucratie; de ontwikkeling van (het denken over) democratie, beleid en planning; en de ontwikkeling en de kennistheoretische mogelijkheden en beperkingen van de sociale en politieke wetenschappen.

Kenmerkend voor het werk van Hans Blokland is voorts het streven samen te brengen wat onterecht meer en meer gescheiden is: sociale en politieke wetenschappen, enerzijds, en sociale en politieke filosofie, anderzijds. Deze scheiding heeft veelal geleid tot sociale en politieke theorie zonder empirische ondersteuning en maatschappelijke relevantie, alsmede tot sociale en politieke wetenschappen gedachteloos over fundamentele sociale en politieke vragen en problemen, en over de eigen epistemologische en normatieve assumpties. Hiermee verbonden is zijn werk meer gericht op het voortbrengen van, wat Charles Lindblom (1979) noemt, “bruikbare kennis” dan gebruik is geworden in de sociale en politieke wetenschap en filosofie.

Het werk van Blokland werd onder meer onderscheiden met de Pieter de la Court-Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de jaarprijs politicologie van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek.

U kunt contact opnemen via het volgende email-adres:

hans.blokland@socialscienceworks.org