Vrijheid vormt één van de meest centrale waarden van onze beschaving. Niettemin zijn de meningsverschillen over de betekenis van dit begrip groot. Deze worden niet kleiner wanneer de vraag aan de orde wordt gesteld hoe de realisatie van deze waarde kan worden bevorderd.

Wegen naar Vrijheid biedt allereerst een overzicht van de betekenis­sen die een aantal vooraanstaande sociaal en politiek filosofen aan vrijheid heeft verleend. Aan de orde komen hierbij het werk van, onder anderen, Isaiah Berlin en Charles Taylor. Daarnaast wordt bezien in hoeverre een compromis mogelijk is tussen twee centrale noties van vrijheid: het beschikken over een privédomein waarbinnen men met rust wordt gelaten en het vermogen het eigen leven richting en betekenis te geven. Dit krijgt een prakti­sche vertaling door in te gaan op de vragen op welke wijzen participatie in culturele activiteiten de individuele autonomie kan bevorderen en hoe een cultuursprei­dingsbeleid kan worden gerechtvaardigd en geïmple­menteerd.

Dit boek vormt een volledig herziene editie van het proefschrift Vrijheid Autonomie Emancipatie, dat werd bekroond met de Pieter de la Court Prijs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Jaarprijs Politicologie van de Nederlandse Kring voor Wetenschap der Politiek.

Het opnieuw doordenken van een eeuwenoud maar steeds weer actueel onderwerp als vrijheid getuigt van een verfrissende intellectuele durf. De schrijver laat voortdurend zien dat hij tegen deze hachelijke taak is opgewassen. In zijn studie geeft hij blijk van een respectabele belezen­heid in de relevante literatuur en van het vermogen om de verschillende standpunten op hun merites te beoordelen en zo doende tot een zorgvul­dig afgewogen eigen visie te komen. Bovendien weet hij op gelukkige wijze de theoretische aspecten met een praktische toepas­sing te verbin­den.

Jury De la Court-prijs

Zijn argumentatie munt uit door helderheid, consistentie en overtui­gingskracht.. het is niet alleen met visie, maar ook met vaart geschre­ven. Zowel de politiek-filosofische als de cultuurpolitieke uiteenzettin­gen boeien mede door hun elegante formuleringen.

Jury Jaarprijs Politicologie

Inhoudsopgave

Voorwoord 

Hoofdstuk 1, Inleiding.

Hoofdstuk 2: Isaiah Berlin over positieve en negatieve vrijheid.

Hoofdstuk 3: Vrijheid van het Individu.

Hoofdstuk 4: Vrijheid en Samenleving.

Hoofdstuk 5: Emancipatie en Paternalisme

Hoofdstuk 6: Eindbalans en Synthese: Vrijheid en Cultuurpolitiek

Hoofdstuk 7: Cultuur, Politiek en Vrijheid

Epiloog

Literatuur

Namenregister

Boekomslag Wegen naar Vrijheid

Recensies Wegen naar Vrijheid

Verkrijgbaarheid: enige exemplaren zijn nog bij de auteur te bestellen.